• Fiske i Vefsnavassdraget
  Terje Rakke NordicLife/visithelgeland
 • Laksforsen i Grane
  Stefan Barth
 • Fiske i Vefsnavassdraget
  Terje Rakke NordicLife/visithelgeland

Fiske i Vefsnavassdraget

Endelig åpnes det opp for fiske i lakseelva Vefsna etter å ha behandlet elva for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Miljødirektoratet har åpnet for fiske på inntil 600 hannlaks for Vefsna opp til Fellingforsen i Grane. Fisket åpner ved midnatt 1. juli og det kan fiskes fram til slutten av august.
Viktig informasjon

Ovenfor Laksfors, opp til Fellingforsen er det følgende særregler; her er det kun tillatt å avlive små hannlaks under 65 cm på denne strekningen. Fiske på denne strekningen starter 1. august for å sikre at smålaksen har vandret opp til fiskestart.

Alt fiske fra bruer er forbudt. Det er også forbudt å fiske innenfor fredningssoner merket med røde merker ved fisketrappene i vassdraget.

Vefsna er fortsatt under reetablering og det er derfor viktig å holde et ansvarlig nivå på fisket de første årene. Når hele vassdraget blir tatt i bruk, vil Vefsna igjen kunne bli et av Norges største laksevassdrag, større enn både Alta og Namsen.

Fiskeoppsynet vil være tilstede i hele elva og det vil være stor fokus på kontroll av fisket.

Desinfisering

Alle som skal fiske i Vefsna i sommer må desinfisere utstyret sitt før bruk for å forhindre resmitte av lakseparasitten. Desinfiseringen er gratis og fås gjort på VeFis (Vefsnavassdragets Fiskeforvaltnings ) desinfeksjonsstasjoner i Mosjøen og på Trofors. Alt fiskeredskap, fra håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i Vefsna. Brudd på desinfiseringsbestemmelsene vil kunne medføre høye gebyr og bortvisning fra elva. Det vil også være stort fokus på riktig og nøyaktig fangstrapportering fra fiskerne.

Fiskekort/rapportering

Vefsna er delt opp i flere ulike vald med salg av fiskekort for hvert vald. Fiskekortet selges via nett på www.inatur.no. Alle fiskerne må rapportere sin fangst, også gjenutsatt fisk, gjennom www.inatur.no innen kl 2400 samme dag. Alle fangsopplysninger blir publisert offentlig. Fiske uten fangst skal også rapporteres innen kl 2400 samme dag som fisket avsluttes, men da uten fangstpåtegning.

NB! Husk at alle fiskere må ha betalt den statlige fiskeravgiften for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. Gyldig kvittering for betalt avgift må medbringes under fisket.

Gå på https://lakseelver.no/nb/elver/vefsna for å finne mer informasjon om fisket i Vefsna. 


 

   !
   9
   N
   1
   2